• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Een "Positiviootsplan"

Gepubliceerd op 26 mei 2019 om 18:45

Het is in aangrijpende of vervelende situaties soms lastig om positief te blijven. Vooral als het om een hele periode in je leven gaat. Ik zat zelf in zulke periodes en heb toen voor mezelf een "positiviootsplan" ontwikkeld om positief te denken!

 

Wat is een positiviootsplan? Ik hoor het je denken. Behalve een woord dat eigenlijk niet bestaat is het voor mij een woord met veel betekenis. Ik heb minder leuke periodes gehad in mijn leven waardoor ik van mezelf eigenlijk negatief ben geworden en altijd van het ergste uitging. Voordat iets gebeurde was ik al aan het doemdenken. Inmiddels heb ik een aantal depressies achter de rug waar ik alleen maar sterker van ben geworden.

Over de toedracht zal ik voor nu verder niet uitwijken maar ik ben achteraf gezien van mening dat deze depressies mij geholpen hebben een andere kijk op het leven te krijgen. Als je hierin zit is alles negatief en de rest alleen nog maar negatiever. Er is geen één lichtje aan het eind van die spreekwoordelijke tunnel. Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf: "Stop met dat idiote negatieve gedoe en wees eens positief". Zo is dus het positiviootsplan geboren. Dus: Hoe word ik positiever?

 

Dan is het voor iedereen persoonlijk weer wat anders dat helpt, maar mijn positiviootsplan dat ik heb ontworpen bevatte Mindfulness, Meditatie en Yoga. Ik heb hier zo veel van geleerd dat ik anderen hier ook mee wil inspireren. Het komt op veel mensen misschien zweverig over maar het meeste heeft te maken met je ademhaling. Natuurlijker kan niet! Ik gebruik hier apps voor, voor Mindfulness en meditatie Insight Timer en voor yoga verschillende, maar op dit moment Keep Yoga. Heb je geen ervaring? De apps begeleiden je en anders zijn er nog ontelbaar veel filmpjes te zien op Youtube.

 

Bij Mindfulness en meditatie focus je op je ademhaling en leer je bewuster te leven. Aandacht voor het moment, leven in het hier en nu en alleen hiermee bezig te zijn. Dingen die er echt toe doen. Je energie hierop richten in plaats van op negatieve dingen. Bij mindfulness doe je dit vaak met begeleiding en bij meditatie met een muziekje of in stilte.

Bij yoga worden je lichaam en geest d.m.v. oefeningen samen één en richt je je op je ademhaling en op het aarden. Hier zijn weer verschillende vormen in.

 

Deze drie bovenstaande onderwerpen (inclusief elke dag sporten) hebben mij dus een andere kijk op het leven gegeven en zodra er iets in mijn leven gebeurd dwing ik mijzelf te mediteren of yoga oefeningen te doen en ik ontspan meteen. Ik ben hierna gelijk positiever en na een tijdje is het zelf zo dat ik van mezelf veel positiever ben in tegenstelling tot een aantal jaren terug. Het is niet de oplossing voor alles maar het helpt je wel door momenten heen. Het is ook belangrijk om tijdens een negatieve gebeurtenis niet gelijk alleen maar negativiteit te zien, maar er meteen een positievere kijk op te hebben. Het verschilt per situatie maar vaak zijn de zinnen 'Het kan erger / Het zit nu tegen maar ik ga ervoor / Ik ben niet alleen, samen komen we hier doorheen" al behulpzaam.

Neem ten alle tijden iemand in vertrouwen om te praten, ook al denk je dat je iemand ermee lastig valt, want het lucht op! Liever je verhaal kwijt bij een vreemde? Je kan me altijd een DM sturen!

 

Hoe kom jij door negatieve situaties heen? Heb jij andere tips? Laat een bericht achter in de comments of op Instagram.

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

A Positivity plan

It is sometimes difficult to remain positive in poignant or unpleasant situations. Especially when it concerns an entire period in your life. I was in such periods myself and then I developed a "positiviosity plan" for myself to think positively!

 

What is a positiviosity plan? I can hear you think. Except for a word that doesn't actually exist, it is a word with a lot of meaning to me. I have had less enjoyable times in my life that actually made me negative and always assumed the worst. Before anything happened I was already doomed. In the meantime I have had a number of depressions that have only made me stronger.

I will not divert further about the circumstances for now, but in retrospect I am of the opinion that these depressions have helped me to get a different view on life. When you are in this everything is negative and the rest is only more negative. There is not a single light at the end of that proverbial tunnel. At one point I said to myself, "Stop that crazy negative stuff and be positive". Thus the positiviosity plan was born. So: How do I become more positive?

 

With Mindfulness and meditation you focus on your breathing and you learn to live more consciously. Paying attention to the moment, living in the here and now and only doing this. Things that really matter. Focus your energy on this instead of on negative things. With mindfulness you often do this with guidance and with meditation with music or in silence.

With yoga, your body and mind become through exercises together and focus on your breathing and grounding. There are again different forms in this.

 

So these three topics above (including exercise every day) have given me a different outlook on life and as soon as something happens in my life I force myself to meditate or do yoga exercises and I relax immediately. I am immediately more positive after this and after a while it is true that I am much more positive in contrast to a few years ago. It's not the solution for everything, but it does get you through moments. It is also important not to see only negativity during a negative event, but to immediately have a more positive view of it. It differs per situation, but often the sentences "It could be worse / It's not going well now, but I'm going for it / I'm not alone, together we get through this" are already helpful.

Always confide in someone to talk, even if you think you are bothering someone with it, because it makes you feel better! Would you rather share your story with a stranger? You can always send me a DM!

 

How do you get through negative situations? Do you have other tips? Leave a message in the comments or on Instagram.

 

Love, Mies

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.