• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Mijn hobby? Publiek entertainen!

Gepubliceerd op 7 september 2019 om 18:14

Al bijna 20 jaar heb ik een passie. Als mensen vragen wat mijn hobby is en ik vertel dat ik in een showband speel, zijn daar al gauw vooroordelen over. Gezien de media is dat ook wel terecht. Maar als ik een filmpje laat zien word er geroepen: "Oh wat gaaf! Wist niet dat het zo ook kon!". Ik krijg er veel vragen over dus heb tadaa: een blog!

 

Als meisje van 8 ben ik ooit begonnen als majorette en daarna heel wat jaren miss-majorette geweest. Toen ik 14 werd voelde ik me daar te oud voor en ben bij een showband gaan kijken. Ik kwam uit bij Victory uit Den Haag en ben gestart op snare. Later werd dat trompet, dat heb ik heel wat jaren gespeeld. Tussendoor nog 2 jaar mellophone en nu alweer 4 jaar escornet. Een escornet ziet eruit als een klein trompetje, is in es gestemd en is een soloinstrument, waarvan er dus maar 1 is in de band. Ook ben ik een aantal jaar reserve maitre geweest, dat is degene die ervoor loopt. In 2008 heb ik nog een jaar bij Jubal Dordrecht gelopen en van 2010 t/m 2014 trompet gespeeld bij dweilorkest Haagsuh Bluf.

 

Van Show- & Marchingband Victory uit Den Haag ben ik bijna 20 jaar lid en heb veel gezien en meegemaakt. We treden op in binnen- en buitenland; bij bloemencorso's, optochten, taptoes en noem maar op. De ene keer voor honderdduizenden mensen die langs de kant staan, de andere keer voor 3 koeien en een dronken burgemeester. Máár: Ik reis wel mooi een aantal landen af, samen met een grote groep muzikanten. Want wat gezegd word klopt: Muziek verbroederd. Naar het buitenland gaan betekend meestal vroeg verzamelen en uren in de bus, maar de busreizen zijn zo gezellig dat de tijd voorbij vliegt. En het is zo leuk om verschillende plaatsen in verschillende landen te bezoeken! Voel me soms net een toerist met al die road trips.

Wat veel mensen voor zich zien als ze over een showband horen is het standaard hoempapa verhaaltje: in een suf uniform marsliedjes spelen terwijl je flink uit de maat loopt. Helaas helpt de media hier niet bij want meestal voor reclames huren ze inderdaad zoiets in. En dat is natuurlijk prima, maar het kan ook anders. Wij spelen bijvoorbeeld geen marsen (ieder zijn eigen smaak!) maar populaire muziek. Denk hierbij aan Havana, Black Magic Woman en Sweet Child o' Mine. Deze nummers worden afgewisseld door slagwerkritmes met tempoverschillen waar we straatshows op doen en zelfs op rennen. Ik merk zelf dat door straatshows het publiek heel enthousiast word. Een band loopt meestal tijdens een optocht rechtdoor en is zo voorbij gelopen maar wij doen het net iets anders. Tijdens een straatshow doen wij een dansje of gaan we in één lange rij lopen door het publiek heen of winkels door, tot hilariteit van het publiek. Bij een nummer (I've Got The Music In Me) hebben we ook een stukje dat we gaan zingen en klappen en het publiek doet altijd heel leuk mee. Dat is wat straatshows zo leuk maakt, je entertaint het publiek. En daar doe je het voor! Klik hier voor een filmpje. (vanaf 4.53 dat nummer).

 

Op taptoes doen wij momenteel een Latin-show. Een show duurt ongeveer 12 minuten en is een compilatie van verschillende nummers achter elkaar waarbij je echt een show uitvoert, dus figuren maakt en neerzet welke bij het muziekstuk passen. Elke 2 jaar ongeveer veranderd de show van thema en studeer je met zijn allen een nieuwe show in. Vorige show was bijvoorbeeld een Rock-show. Bij een show gebruiken wij yard lines, net zoals bij American Football, zodat je weet waar je moet staan. Staat er iemand niet goed, dan is de lijn scheef of het figuur is weg. Dat is dus flink oefenen en vertrouwen op elkaar. :) We doen ook mee aan wedstrijden.

De bandwereld is een kleine wereld. Je ontmoet collega muzikanten van uit heel Nederland (of zelfs het buitenland) die je dan regelmatig bij optredens waar dan ook tegenkomt. Ook in mijn omgeving veel mensen die uit de wereld komen of iemand kennen die erin zit. Zelfs een aantal van mijn buren!

 

We repeteren 1 keer in de week maar hebben vaak extra show- of excercitierepetitie als we een optreden hebben. We hebben vanaf februari t/m begin juli optredens en dan vanaf eind augustus t/m december weer optredens. In de zomer- en winterstop hebben we even rust en zijn dan alleen binnen muzikaal aan het repeteren.

Aan het eind van het jaar hebben we een pietenband en een kerstband, ook heel erg leuk! En voor kinderen is er een jeugdorkest, waarbij ze spelenderwijs leren kennis te maken met noten lezen en muziek maken. Ook heb ik bij Victory allerlei nevenactiviteiten gedaan, zo zat ik bijvoorbeeld in de activiteitencommissie, heb de jeugd les gegeven, heb in het bestuur gezeten, schreef voor het krantje en heb 10 jaar de PR gedaan.

 

Binnenkort zal ik tijdens een optreden een Insta Story maken zodat je een idee hebt hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Voor meer info over Victory: www.marchingband-victory.nl.

 

Ken jij iemand uit de muziekwereld of heb/had je er vooroordelen over?

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

My hobby? Entertaining the audience

I have had a passion for almost 20 years. When people ask what my hobby is and I say that I play in a show band, there are often prejudices about it. Given the media, this is also justified. But when I show a video, they say: "Oh how cool! Didn't know it could be done that way!". I get a lot of questions about it, so I have tadaa: a blog!

 

As an 8-year-old girl I once started as a majorette and then was a miss majorette for many years. When I turned 14 I felt too old for that and I went to see a show band. I ended up at Victory from The Hague and started on snare. Later that became the trumpet, which I played for many years. In between 2 more years of mellophone and now 4 years of escornet. An escornet looks like a small trumpet, is tuned in E-flat and is a solo instrument, of which there is only 1 in the band. I have also been a reserve drummajor for a number of years, that is the person who runs for it. In 2008 I walked for another year at Jubal Dordrecht and played the trumpet from 2010 to 2014 with "dweilorkest" Haagsuh Bluf.

 

I have been a member of Show & Marchingband Victory from The Hague for almost 20 years and have seen and experienced a lot. We perform at home and abroad; at flower parades, parades, tattoos and you name it. One time for hundreds of thousands of people standing on the side, the other time for 3 cows and a drunken mayor. But: I do travel nicely through a number of countries, together with a large group of musicians. Because what is said is correct: Music twinned. Going abroad usually means gathering early and spending hours on the bus, but the bus trips are so pleasant that time flies. And it is so much fun to visit different places in different countries! Sometimes I feel like a tourist with all those road trips.

 

What many people envision when they hear about a show band is the standard story: playing marching songs in a dull uniform while you are way out of sync. Unfortunately, the media does not help with this because they usually hire something like this for commercials. And that is of course fine, but it can also be done differently. For example, we don't play marches (each with their own taste!) But popular music. Think of Havana, Black Magic Woman and Sweet Child o 'Mine. These songs are interspersed with percussion rhythms with differences in tempo that we do street shows on and even run on. I myself notice that street shows make the public very enthusiastic. A band usually walks straight ahead during a parade and just passed by, but we do it slightly differently. During a street show we dance or walk in a long line through the audience or through shops, to the amusement of the audience. With a song (I've Got The Music In Me) we also have a part that we are going to sing and clap and the audience is always very nice. That's what makes street shows so fun, you entertains the audience. And that's what you do it for! 

 

Tattoos

We are currently doing a Latin show on tattoos. A show lasts about 12 minutes and is a compilation of several songs in a row where you actually perform a show, so make and place figures that fit the piece of music. Approximately every 2 years, the show changes theme and you all study a new show. For example, previous show was a Rock show. At a show we use yard lines, just like with American Football, so you know where to stand. If someone is not right, the line is skewed or the figure is gone. That is a lot of practice and trust each other. :) We also participate in competitions.

The band world is a small world. You meet fellow musicians from all over the Netherlands (or even abroad) who you regularly meet at performances anywhere. Also in my area many people who come from the world or know someone in it. Even some of my neighbors!

 

Rehearsals

We rehearse once a week but often have extra show or excercise rehearsals when we have a performance. We have performances from February to the beginning of July and then from the end of August to December. During the summer and winter break we have some rest and are then only rehearsing musically indoors.

At the end of the year we have a Pete band and a Christmas band, also very nice! And for children there is a youth orchestra, where they learn how to read notes and make music in a playful way. I also did all kinds of side activities at Victory, for example I was on the activities committee, taught the youth, sat on the board, wrote for the newspaper and did the PR for 10 years.

 

Soon I will be making an Insta Story during a performance so that you have an idea of ​​how it goes behind the scenes. For more information about Victory: www.marchingband-victory.nl.

 

Do you know someone from the music world or do you have / were you prejudiced about it?

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.