• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Verlamming door migraine

Gepubliceerd op 30 januari 2020 om 19:20

Al een aantal jaar heb ik migraine. Dit is zo heftig dat ik er dagelijks hartmedicatie voor slik. Een aanval gaat bij mij gepaard met geheugenverlies, verlamming en woorden die niet bestaan. Gelukkig is het, mede door de medicatie, minder geworden.

 

Een aantal jaren geleden begonnen bij mij de migraine aanvallen.  Migraine is een niet aangeboren hersenaandoening. De vorm die ik heb heet hemiplegische migraine. Ik had ze op een gegeven moment 3 keer in de week. Van een aanval moest ik 2 a 3 dagen bijkomen, wat betekende dat ik eigenlijk continu ziek was. Het kwam bij mij omdat ik, door mijn toenmalige bovenburen, 3 á 4 uur per nacht sliep, 5 jaar lang. Door dit ernstige slaapgebrek zijn bepaalde neuronen in mijn hersenstam afgestorven en ontstond blijvende schade. Ik was zó moe dat ik heel lang op overlevingsstand stond en alles langs me heen ging.

 

Verloop van een aanval

Een migraine aaval begint bij mij altijd met een aura. Dit zijn flitsen, kartels of kleuren die meestal na een half uurtje weer verdwijnen. Ik kan dan niet goed zien en grijp naast vanalles. Na dit half uurtje komt een bonkende hoofdpijn aan één kant waarbij ik geen geluid en licht kan verdragen. Inmiddels heb ik ook medicijnen voor tijdens een aanval (Rizatriptan). Als ik dat inneem moet ik meteen gaan liggen. Achteraf gezien voel ik me de dagen voor een aanval ook net even wat anders. Alsof ik niet goed wakker ben. 

 

Wat ook gek is, is dat ik de afgelopen jaren niet tegen stippeltjes, streepjes en fel licht kon. Dan moest ik altijd een zonnebril meenemen. Gelukkig kan ik daar nu wat beter tegen, alleen moet ik bijvoorbeeld op mijn werk het beeldscherm van de computer minder fel zetten, evenals mijn mobiel. Daar is mee te leven.

 

Tijdens een aanval heb ik vaak last van verlamming aan de linkerkant van mijn lichaam, van spraakgebrek (ik zeg woorden die helemaal niet bestaan) en ook geheugenverlies. Ik ben zelfs eens 24 uur mijn korte termijn geheugen kwijt geweest. Ik was toen helemaal in paniek, wist dat er iets niet klopte en dacht dat ik een herseninfarct had gehad. Het is een hele rare gewaarwording, want dingen van vroeger enzo weet ik dan wel. Net als het spraakgebrek, ik typte zelfs ooit naar iemand via Whatsapp dat ik me niet goed voelde en daarna een brei van rare woorden. Ik ben een hele lange tijd continu bang geweest om een aanval te krijgen wat het juist uitlokte. Maar tegenwoordig laat ik het maar over me heen komen. Ik kan er simpelweg niets aan doen.

 

En nu?

Inmiddels sta ik alweer een aantal jaren onder controle van een neuroloog. Morgen moet ik weer. Ik slik sinds 2014 Metoprolol (bétablokkers) die eigenlijk normaal voor hartpatienten gebruikt word maar ze helpen dus ook tegen migraine. Inmiddels zijn deze afgebouwd in het afgelopen jaar omdat ik nog maar een stuk of 5 aanvallen per jaar heb. In de tussentijd allerlei testen en een hersenscan gehad, geprobeerd minder koffie en chocola te nuttigen maar dat maakte eigenlijk niets uit.

Wat denk ik ook heeft geholpen is me minder druk maken om dingen. Meer doen aan yoga en mindfulness en "giftige" en negatieve personen uit mijn leven schrappen. Opluchting!

 

Ik hoop dat de neuroloog morgen zegt dat ik de medicatie mag afbouwen (meteen stoppen kan een hartaanval veroorzaken) want dit medicijn zorgt er ook voor dat mijn hartslag en bloeddruk vertraagd worden en de zuurstofbehoefte van mijn hart verminderd, waardoor ik me regelmatig ineens niet goed voel. Maar alles beter dan die migraine aanvallen.

 

Heb jij ook wel eens migraine? In welke vorm?

Ken je dit niet, klik dan hier om te ervaren wat iemand met migraine meemaakt.

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

Paralysis from migraines

I have had migraines for several years now. This is so intense that I take heart medication for it every day. An attack is accompanied by amnesia, paralysis and words that do not exist. Fortunately, it has decreased, partly due to the medication.

 

A few years ago my migraine attacks started. Migraine is a non-congenital brain disorder. The form I have is called hemiplegic migraine. I had them 3 times a week at one point. I had to recover from an attack for 2 to 3 days, which meant that I was actually sick all the time. It came to me because I, through my then upstairs neighbors, slept 3 to 4 hours a night for 5 years. This severe sleep deprivation has killed certain neurons in my brain stem and caused permanent damage. I was so tired that I was on survival mode for a long time and everything went past me.

 

Course of an attack

A migraine aaval always starts with an aura. These are flashes, serrations or colors that usually disappear after half an hour. I cannot see well and I grab everything next to it. After this half hour a throbbing headache comes on one side where I cannot tolerate sound and light. I now also have medication for an attack (Rizatriptan). If I take that I have to lie down immediately. In retrospect, I also feel a bit different the days before an attack. Like I'm not awake well.

 

What is also strange is that in recent years I could not stand dots, stripes and bright light. Then I always had to bring sunglasses. Fortunately, I can handle that a bit better now, but I have to make the screen of the computer less bright at work, for example, as well as my mobile. You can live with that.

 

During an attack, I often suffer from paralysis on the left side of my body, speech impairment (I say words that don't exist at all) and also amnesia. I even lost my short term memory for 24 hours. I was completely in a panic at the time, knew something was wrong and thought I had had a cerebral infarction. It's a very strange sensation, because I know things from the past and such. Just like the speech impediment, I even once typed to someone via Whatsapp that I wasn't feeling well and then a mess of weird words. For a long time I was constantly afraid of having an attack that triggered it. But these days I just let it get over me. I simply can't help it.

 

And now?

I have been under the supervision of a neurologist for a number of years now. I have to go again tomorrow. I have been taking Metoprolol (beta blockers) since 2014, which is actually normally used for heart patients, but they also help against migraines. These have now been phased out in the past year because I only have about 5 attacks per year. In the meantime had all kinds of tests and a brain scan, tried to consume less coffee and chocolate, but that didn't really matter.

What I think has also helped is to worry less about things. Do more yoga and mindfulness and eliminate "toxic" and negative people from my life. Relief!

 

I hope the neurologist will tell me tomorrow that I can taper off the medication (stopping immediately can cause a heart attack) because this drug also slows down my heart rate and blood pressure and reduces the oxygen demand of my heart, so that I often suddenly do not feel well feel. But anything better than those migraine attacks.

 

Do you ever have migraines? In what shape?

If you do not know this, click here to experience what someone with migraine experiences.

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Evelien
2 jaar geleden

Jeetje wat heftigjoh!!! Lijkt me idd ook hartstikke eng. Sterkte ermee en fijn dat het iets onder controle is.

Liefs Evelien

Michelle
een jaar geleden

Hoi Evelien,
bedankt voor je reactie! Ik ga ervoor en maar hopen dat het weg blijft. Dank je wel!

Liefs Michelle

Wendy Franken
2 jaar geleden

Hey,

Jeetje wat vervelend dat je daar op deze manier last van hebt. Ik heb zelf (denk ik ) geen last van mirgraine. Wel vaak hoofdpijn die op verschillende manieren probeer te vermijden. Dit is meestal als ik het heel druk heb en slecht slaap. Dit gaat ook gepaard met mijn ADD.

Ik duim voor je mee. Wat was de uitslag van je medicijnen?

Liefs,
Wendy van www.miiwebeauty.nl

Michelle
een jaar geleden

Hoi Wendy,
Dank je voor je reactie! Heb je alleen hoofdpijn of ook rare flitsen of vlekken die je ziet? Ja bij mij ook vaker bij minder goede nachtrust.

Dank je wel! Ik mag ze afbouwen om te gaan stoppen maar daardoor nu wel sinds 3 dagen weer een aanval. Gelukkig voel ik me vandaag al wat beter.

Liefs Michelle