• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Mindset

Gepubliceerd op 20 april 2020 om 17:58

Ik zei het al eerder: Wat je gelooft, beïnvloed je prestaties. Het is tegenwoordig vaak moeilijk om positief te denken, maar het kan echt je dag of zelfs je leven beter maken. Raak jij ook zo snel in een sleur en ben je dan minder bewust met dingen bezig? Is het voor jou ook makkelijker om negatief te zijn dan positief? Verander je mindset! Maar hoe doe je dat? Ik help je een beetje op weg in deze blog.

 

Nu we veel thuis zitten is het makkelijk om op de bank te gaan hangen met een film of serie want we hebben nu toch alle tijd van de wereld. Lekker met een schaal chips ernaast. Tuurlijk is een dagje zo tussendoor prima maar... Herpak jezelf en ga aan de slag! Doe dat klusje wat je al die tijd hebt uitgesteld (omdat je er geen tijd voor had, druk, druk, druk). Leer die taal die je eigenlijk altijd hebt willen leren. Maak jezelf nuttig en werk aan je persoonlijke ontwikkeling. Blijf eraan werken en ervan leren want ooit in je leven komt het van pas. Vooral als je kansen grijpt die op je pad komen. 

 

Hoe verander je je mindset? 

 

Motivation Speakers

Dit kan bijvoorbeeld door middel van filmpjes te kijken op YouTube van 'motivation speakers'. (Thanks Ilse voor de tip!:)) Zij hebben in jouw schoenen gestaan en ontdekt hoeveel mooier alles is als je je mindset veranderd. Zij helpen je hierbij. Tuurlijk los je niet alles in het leven ermee op, maar het maakt je sterker en zo sla je je er beter doorheen. Hierdoor leer je bijvoorbeeld om niet meer te benoemen wat je problemen zijn maar wat je dromen zijn. Niet meer te vertellen wat je nog moet bereiken maar wat je al bereikt hebt. Verander je denkwijze. Doe je ogen dicht en luister ernaar. Geloof erin. En geniet van je (extra) rustmomentje in jouw dag.  

 

Meditatie

Ik blijf zeggen dat mediteren je helpt om bewuster te leven en niet gehaast door de week, de maand en het jaar te gaan waarbij alles langs je heen gaat. Zonde van alle herinneringen! Er zijn vele verschillende meditaties, zoals voor bewuster zijn, dankbaarheid en mindset veranderen. Begin je dag met 5 minuten meditatie en merk dat je dit vanzelf gaat leren en ook gaat toepassen in je dagelijks leven. Zo leuk! Wederom een (extra) rustmomentje in je dag :).

 

Affirmaties

Affirmaties zijn positieve teksten of spreuken waarbij je je hersenen als het ware traint om positiviteit en positieve gedachten te versterken. In feite is het  een soort hersenspoelen met mantra's (maar dan positief!) want je hersenen zijn erop geprogrammeerd dat ze iets gaan geloven als je iets vaak zegt. Hoe meer je erin gelooft, hoe meer het zich gaat uiten in je leven. Op internet staan veel voorbeelden, maar het is belangrijk dat je iets uit kiest dat bij je past.  Hier zijn 3 voorbeelden:

- Ik ben dankbaar

- Ik ben geliefd

- Ik geloof in mijzelf

 

Dankbaarheid

Het helpt mij enorm om stil te staan bij dingen en elke dag 3 dingen op te noemen waar ik die dag dankbaar voor ben. Dat kan vanalles zijn, het belangrijkste is om er een moment stil bij te staan en iets niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Gebruik dat in je mindset en leer jezelf aan om dankbaar te zijn. 

 

Heb jij weleens over je mindset nagedacht? Zou je dit willen veranderen en waarom? Leave a comment! 

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

Mindset

I said it before: What you believe affects your performance. It is often difficult to think positively these days, but it can really make your day or even your life better. Do you get into a rut so quickly and are you less aware of things? Is it also easier for you to be negative than positive? Change your mindset! But how do you do that? I'll help you a bit in this blog.

 

Now that we are at home a lot, it is easy to hang out on the couch with a movie or series because we now have all the time in the world. Delicious with a bowl of chips next to it. Sure a day in between is fine but ... Get yourself and get started! Do the job you've been putting off all this time (because you didn't have time for it, busy, busy, busy). Learn that language you've always wanted to learn. Make yourself useful and work on your personal development. Keep working on it and learning from it because it will come in handy sometime in your life. Especially if you grab opportunities that come your way.

 

How do you change your mindset?

 

Motivation Speakers

This can be done, for example, by watching videos on YouTube of 'motivation speakers'. (Thanks Ilse for the tip! :)) They have been in your shoes and discovered how much nicer everything is when you change your mindset. They help you with this. Of course you don't solve everything in life with it, but it makes you stronger and that way you get through it better. This teaches you, for example, to no longer name what your problems are but what your dreams are. No more telling what you still have to achieve but what you have already achieved. Change your mindset. Close your eyes and listen to it. Believe in it. And enjoy your (extra) rest moment in your day.

 

Meditation

I keep saying that meditating helps you to live more consciously and not rush through the week, month and year where everything passes you by. A waste of all memories! There are many different meditations, such as being more aware, changing gratitude and mindset. Start your day with 5 minutes of meditation and notice that you will learn this automatically and also apply it in your daily life. So much fun! Another (extra) moment of rest in your day :).

 

Affirmations

Affirmations are positive texts or spells where you train your brain, as it were, to strengthen positivity and positive thoughts. In fact, it's kind of brainwashing with mantras (but positive!) Because your brain is programmed to believe something if you say something often. The more you believe in it, the more it will express itself in your life. There are many examples on the internet, but it is important that you choose something that suits you. Here are 3 examples:

- I am grateful

- I am loved

- I believe in myself

 

Gratitude

It really helps me to think about things and to list 3 things every day for which I am grateful that day. That can be anything, the most important thing is to pause for a moment and not take something for granted. Use that in your mindset and teach yourself to be thankful.

 

Have you ever thought about your mindset? Would you like to change this and why? Leave a comment!

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.