• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Goals halen

Gepubliceerd op 11 mei 2020 om 20:01

Vandaag heb ik weer een doel behaald die ik van mijn lijstje kan afstrepen: 1 jaar gestopt met roken. Yes! Fijn gevoel is dat! Je goals halen. Hoe doe je dat? Heb je wel doelen of ben je te streng voor jezelf? Per doel heb je een andere mindset nodig en andere tools. Maar eerst wat tools om je op weg te helpen.

 

Schrijf een doel op voor jezelf

En dan bedoel ik niet miljonair worden binnen 5 jaar maar wees realistisch. Bedenk wat je droom is of wat je wilt gaan bereiken en schrijf een doel op binnen een haalbare tijd, bijvoorbeeld 6 maanden. Schrijf erbij welke stappen je gaat zetten om je doel te behalen.

Heb je geen doel? Dan weet je waarschijnlijk nog niet echt precies wat je wilt. Daar moet je eerst achter zien te komen: Weet je precies wat je níet wilt? (bijvoorbeeld op straat niet meer angstig zijn)  Vraag jezelf dan af wat je wél wilt. (Zonder angst de deur uit kunnen.) Tadaa, daar is je doel.

Heb je wel een doel? Zet hem dan niet te algemeen neer, zoals "Ik wil afvallen" maar schrijf concreet op "Ik wil binnen 6 maanden 12 kilo afvallen". En onthoud: Er zijn geen stomme doelen! Het zijn JOUW persoonlijke doelen waarbij JIJ weer een stukje verder komt in je leven en er richting aan geeft. Waardoor JIJ je nog verder persoonlijk ontwikkeld. Wees trots dat jij je doelen op orde hebt en er aan bent begonnen om die van je lijst te schrappen! 

 

Werk je doel uit

Voor veel mensen is het geen probleem om een doel op te schrijven, maar hoe verder? Welke stappen zet ik als eerste? Zelf had ik zoveel in mijn hoofd dat ik gewoon niet wist waar ik moest beginnen en het dan maar liet voor wat het was. FOUT! Er zijn genoeg effectieve manieren om stapje voor stapje je doel te halen:

 

- Maak een moodboard en hangt hem in het zicht. Zo word je elke dag herinnerd aan JOUW goal en blijf je gemotiveerd

- Maak een dag- of week planning en zet (kleine) stappen neer die je die dag of week wilt behalen. Zo is het overzichtelijk voor jezelf waar je moet beginnen en welke stappen je al hebt gehad

- Zet in je agenda reflectiemomenten neer: Kijk af en toe terug op de afgelopen weken en reflecteer of je je stappen behaald hebt of ze meer moet opsplitsen

- Maak een avond vrij of gebruik het weekend om je doel uit te werken, dus neem er je tijd voor

- Vertel je omgeving wat je doelen zijn en welke stappen je daarvoor wilt nemen zodat ze je kunnen supporten en je ze als het moet om hulp kunt vragen

- Blijf werken aan je mindset om je doel te behalen. Je mindset is super belangrijk om dit te laten slagen! Hoe dat moet lees je in mijn andere blog

 

Ready? Let's start!

Begin aan je dag- of week planning en stel niets uit. Het beste is om gefocust te blijven en vooral positief. Heb je een stap niet behaald? Gooi dan niet gelijk de handdoek in de ring maar kijk wat je wél behaald hebt en haal daar je energie uit. Wat geeft het als die ene stap mislukt is? Je kunt het gewoon volgende week weer proberen! Vraag anders je omgeving om het duwtje in de rug. Er bestaat geen falen, alleen feedback. Dus als de stappen niet werken voor jou, verander dan je aanpak! Het voelt echt goed om weer iets van je planning te strepen, wetende dat je steeds dichter bij je doel komt.

Mijn eigen doelen

Voor 2020 heb ik ook weer doelen gesteld. Een aantal heb ik al behaald en sommigen ben ik nog mee bezig.

 

Ondernemingen:

Zo ben ik begonnen aan een opleiding tot Life Coach waar ik voor het eind van dit jaar mijn eigen onderneming wil hebben. Ik ben inmiddels een ander bedrijf gestart, een online business waarbij ik ook business coach ben. Dus straks 2 ondernemingen. Ook mijn blog wil ik meer uitbreiden want ik wil blijven inspireren en motiveren.

 

Persoonlijke ontwikkeling:

Dat staat eigenlijk nooit stil. Maar ik wilde binnen 4 maanden alle negativiteit om me heen zoveel mogelijk weghebben. Mensen die niets positiefs toe te voegen hebben wil ik geen tijd meer aan besteden want tijd is kostbaar! Meer aan mindfulness en yoga doen en vooral mijn mindset veranderen. Dagelijks doe ik aan mindfulness en luister ik naar podcasts van motivational speakers om mijn persoonlijke ontwikkeling verder te ontwikkelen. Ik wilde graag dag tot dag leven en me niet druk om dingen maken waar ik geen controle over heb. En vooral meer productief zijn, maar toch rust nemen en genieten want ik moet eigenlijk voor twee leven (Meer daarover binnenkort in een andere blog). Zelf wilde ik ook meer positief zijn en dat lukt steeds beter.

 

Stoppen met roken

Is dus gelukt! Inmiddels een jaar. Super trots op mezelf. Mijn vriend inmiddels 7 maanden. Ik hoor mensen om mij heen dat het hun niet lukt, mij lukte het eerst ook niet. Totdat ik mijn mindset veranderde. Het allerbelangrijkste vond ik de stank. Bah! Wat ben ik blij dat ik daarvan af ben.

 

Gezondere lifestyle

Naast het stoppen met roken wilde ik  gezonder gaan eten en meer gaan sporten. Eén van mijn bedrijven heeft betrekking tot weightmanagement producten en ik gebruik ze uiteraard zelf ook. 100% natuurlijk en vegan en ik heb er als bonus ook nog meer energie door!

 

Meer afspreken met vrienden en familie

Ja, we weten allemaal dat dat nu helaas even niet gaat. Doel uitgesteld. :)

 

Heb jij ook doelen of wil je die graag stellen? 

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

Achieve goals

Today I have achieved another goal that I can cross off my list: 1 year not smoking. Yes! Great feeling that is! Achieve your goals. How do you do that? Do you have goals or are you too strict for yourself? You need a different mindset and different tools for each goal. But first some tools to get you started.

 

Write down a goal for yourself

And I don't mean to become a millionaire within 5 years, but be realistic. Think about your dream or what you want to achieve and write down a goal within a feasible time, for example 6 months. Write down what steps you will take to achieve your goal.

You have no goal? Then you probably don't really know exactly what you want. You must first find out: Do you know exactly what you do not want? (for example, no longer being anxious on the street) Then ask yourself what you do want. (Go out the door without fear.) Tadaa, there is your goal.

Do you have a goal? Do not put it too general, such as "I want to lose weight", but write down in concrete terms "I want to lose 12 kilos within 6 months". And remember: There are no lame goals! They are YOUR personal goals where YOU get a little further in your life and give it direction. Which makes YOU even more personally developed. Be proud that you have your goals in order and have started removing them from your list!

 

Work out your goal

It is no problem for many people to write down a goal, but what next? Which steps do I take first? I had so much on my mind that I just did not know where to start and then left it for what it was. WRONG! There are plenty of effective ways to achieve your goal step by step:

 

- Create a mood board and hang it in plain sight. This way you will be reminded of YOUR goal every day and stay motivated

- Make a day or week schedule and take (small) steps that you want to achieve that day or week. This way it is clear to yourself where you should start and which steps you have already taken

- Put reflection moments in your agenda: Look back at the past weeks from time to time and reflect whether you have achieved your steps or whether they should split up more

- Take a night off or use the weekend to work out your goal, so take your time

- Tell your environment what your goals are and what steps you want to take so that they can support you and ask them for help if necessary

- Keep working on your mindset to achieve your goal. Your mindset is super important for this to succeed! You can read how to do this in my other blog

 

Ready? Let's start!

Start your day or week planning and don't put anything off. It is best to stay focused and above all positive. Have you failed a step? Then do not immediately throw in the towel, but see what you have achieved and get your energy out of it. What does it matter if that one step has failed? You can just try again next week! Otherwise, ask your environment for the push. There is no failure, only feedback. So if the steps don't work for you, change your approach! It really feels good to back off your schedule, knowing you're getting closer to your goal.

My own goals

I have also set goals for 2020. Some I have already achieved and some I am still working on.

 

Business:

For example, I started a training to become a Life Coach where I want to have my own company before the end of this year. I have now started another company, an online business where I am also a business coach. So soon 2 companies. I also want to expand my blog more because I want to continue to inspire and motivate.

 

Personal development:

That never stands still. But I wanted to get rid of all the negativity around me within 4 months. I don't want to spend time on people who have nothing positive to add because time is precious! Do more mindfulness and yoga and especially change my mindset. Every day I practice mindfulness and listen to podcasts from motivational speakers to further develop my personal development. I wanted to live day to day and not worry about things that I have no control over. And above all, be more productive, but still take a rest and enjoy because I actually have to live for two (more about that in another blog soon). I also wanted to be more positive and that is increasingly successful.

 

Quit smoking

So it worked! A year now. Super proud of myself. My boyfriend has also quit smoking, for 7 months now. I hear people around me that they do not succeed, I did not succeed at first. Until I changed my mindset. The most important thing was the stench. Yuk! How glad I am to get rid of that.

 

Healthier lifestyle

Besides quitting smoking, I wanted to eat healthier and exercise more. One of my companies relates to weight management products and of course I also use them myself. 100% natural and vegan and as a bonus I have even more energy!

 

More meetings with friends and family

Yes, we all know that unfortunately that is not possible right now. Goal delayed. :)

 

Do you also have goals or would you like to set them?

 

With Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.