• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Mijn eigen bedrijf!

Gepubliceerd op 16 juni 2020 om 18:49

Om mensen te inspireren begon ik in april 2019 te bloggen onder de naam Piece of Mies. Inmiddels heb ik me ingeschreven in de Kvk en is Piece of Mies mijn eigen bedrijf! Ik ben vanaf nu te boeken als fotograaf en binnenkort ga ik aan de slag als Life Coach. Maar... hoe heb ik dit gedaan en wat is er allemaal aan vooraf gegaan? Waar kan ik terecht met vragen? Hoe ging het gesprek bij de Kvk? Lees hier in mijn nieuwste blog een stukje over mijn reis naar mijn eigen onderneming.

 

Vooraf

Tijdens het bloggen leerde ik veel leuke mensen kennen, je krijgt een soort band met anderen online dankzij het netwerken wat je dagelijks doet en ook krijg je en kijkje in het leven van mede-bloggers. Ik wilde mensen inspireren maar ráákte eigenlijk tegelijkertijd ook geïnspireerd.  Ik leerde doelen te stellen, uit mijn comfortzone stappen en mijn mindset te veranderen. Dat laatste is heel belangrijk voor mij, omdat ik echt in een sleur zat. Veel onverwerkte dingen zorgden o.a. voor depressies en dat werd een vicieuze cirkel. Nu ben ik daar ver voorbij en daar ben ik trots op. Zo heb ik bijvoorbeeld altijd in de put gezeten door het feit dat mijn tweelingbroer niet meer leeft, maar nu weet ik dat ik juist voor twee moet leven en moet genieten! Daarom pak ik nu alle kansen aan en als er iets tegenzit: That's life! Dus de kans om mijn eigen bedrijf op te bouwen kon ik dan ook niet laten liggen natuurlijk. :)

 

In den beginne...

Oké, ik had een blog. Superleuk! De samenwerkingen als brandambassador stroomden binnen maar dat was niet waar mijn passie echt lag. Dus samenwerkingen ben ik mee gestopt. Veel mensen leerden Piece of Mies kennen en ik dacht: "Waarom maak ik hier niet mijn eigen bedrijf van? Maar in wat?" Bloggen is leuk, maar dat zou ik niet op professioneel gebied willen doen. Ik fotografeer al heel lang en heb er ervaring in, maar er zijn al zoveel fotografen. "Durf ik dat dan wel? Ik heb geen idee wat er allemaal bij een eigen bedrijf komt kijken." In principe ga je elke dag als je naar je werk gaat werken aan de droom van een ander (de eigenaar van het bedrijf waar je werkt) en ik wilde aan mijn eigen droom werken en mijn eigen baas zijn!

Ondertussen wilde ik nog steeds mensen inspireren en helpen. Ik weet hoe het is om hulp nodig te hebben en dat liet me niet los. Hoe kan ik mensen helpen? Toen kwam mijn tante met het idee van coach en ben ik op zoek gegaan. Life Coach werd al snel de keuze en inmiddels ben ik bijna klaar met mijn opleiding.

 

Het idee was ontstaan

Nu het idee was ontstaan om een eigen bedrijf te starten wilde ik dat, naast het bloggen, met 2 onderdelen doen. Dat werden fotografie en Life Coaching. Ondertussen bleef ik netwerken om meer volgers en bekendheid te krijgen. Ik was ontzettend gemotiveerd en wilde, niet geheel realistisch maar wel doeltreffend, vanalles bereiken. Voor fotografie had ik al equipment en alles cursussen heb ik nog op mijn externe schijf staan dus daar hoefde ik niet veel voor voor te bereiden. Wel voor Life Coaching. Ik meldde me aan voor een opleiding en al gauw bleek dat ik de uitgebreide versie had besteld, ook met psychologie. Geen probleem. Hoe meer ik weet, hoe beter. Dus vol overgave de studieboeken in.

 

Een bedrijfsplan maken

Het hoeft niet per sé voor een ZZP-er maar is wel heel handig: Een bedrijfsplan opstellen. Daarin zet je o.a. het doel van je onderneming, je doelgroep, je concurrentieoverzicht en je marketingonderzoek. Het was voor mijn niet heel moeilijk om dit te maken omdat ik al precies alles in mijn hoofd had zitten. Zo wist ik ook al van tevoren dat ik zoiezo 1 keer in de maand op vrijwillige basis ouderencentra wilde afgaan. Ik heb jarenlang als verpleegkundige gewerkt in de ouderenzorg en dat mis ik toch wel een beetje. Deze doelgroep heeft nog steeds mijn hart gestolen omdat zij al een heel leven vol ervaringen hebben en er op die leeftijd nog steeds mensen zijn met onverwerkte emoties of problemen. Helaas is er tegenwoordig niet veel tijd meer in de zorg dus wil ik daar graag bij helpen. Al is het maar met deze kleine bijdrage.

De rest van mijn bedrijfsplan zien jullie vanzelf voorbij komen, daar ga ik nog even niets van verklappen. Ook belangrijk: Ik heb een zakelijke rekening geopend en verschillende zakelijke apps zoals boekhouden, urenregistratie e.d.  Ook de hele site van de Belastingdienst al 3 keer doorgelezen, het staat er allemaal goed uitgelegd.

 

Inschrijven bij de Kvk

Na online een afspraak gemaakt te hebben ben ik afgelopen vrijdag naar de Kvk gegaan. Samen met mijn vriend maar niemand mocht uiteraard mee naar binnen vanwege corona dus bleef hij buiten wachten. Ik was wel wat gespannen want tja, hoe gaat zo'n gesprek eigenlijk? Gelukkig had ik al e.e.a. online opgezocht en overal stond dat in principe het gesprek niet veel voorstelde. Nou hop, naar binnen en wachten tot ik werd geroepen. Tijdens het gesprek nam ik met de mevrouw van Kvk alles door wat ik vooraf online had ingevuld en of alle gegevens klopten. Zij maakte wat kopietjes en keek of Piece of Mies niet al bestond. Shit! Ik had vorig jaar nog gekeken en alles al onder die naam gedaan. Website, shirts, alles. Dat was even een spannend moment maar gelukkig ben ik de enige Piece of Mies. Ik kreeg een uitgeprinte brief waarop bovenaan mijn Kvk-nummer prijkte. Wauw! Ik heb hem! Het is gelukt, mijn droom is werkelijkheid geworden! Ik moet zeggen dat de volgende ochtend gek wakker worden was: "Ohja... ik heb mijn eigen bedrijf!"

 

En nu?

Inmiddels zijn de eerste fotoshoots al geboekt en ben ik nog steeds druk bezig met netwerkmarketing om een klantenkring op te bouwen, social media posts inplannen en foto's bewerken om mijn portfolio uit te breiden. Mijn vriend staat me in alles bij, maakt concurrentieoverzichten voor me en heeft inmiddels een kamer bij ons thuis als mijn kantoor omgebouwd. My support system! Rond september kan ik aan de slag als Life Coach en ook daar heb ik super veel zin in!

 

Ben je op zoek naar een fotograaf in Den Haag (buiten Den Haag kan uiteraard ook) voor een fotoshoot? Kijk dan even op mijn Fotografie voor tarieven, pakketten en voorwaarden!

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

My own company!

To inspire people, I started blogging in April 2019 under the name Piece of Mies. I have now registered with the Chamber of Commerce and Piece of Mies is my own company! From now on I can be booked as a photographer and soon I will start working as a Life Coach. But... how did I do this and what preceded it? Where can I go with questions? How did the meeting at the Chamber of Commerce go? Read here in my latest blog about my journey to my own company.

 

In advance

During the blogging I met a lot of nice people, you get a kind of connection with others online thanks to the networking you do every day and you also get a glimpse into the life of fellow bloggers. I wanted to inspire people, but at the same time I was also inspired. I learned to set goals, step out of my comfort zone and change my mindset. The latter is very important to me, because I was really in a rut. Many unprocessed things caused depression, among other things, and that became a vicious circle. Now I am way past that and I am proud of that. For example, I have always been upset by the fact that my twin brother is no longer alive, but now I know that I have to live for two and enjoy! That is why I now take every opportunity and if something goes wrong: That's life! So I couldn't pass up the opportunity to build my own company. :)

 

In the beginning...

Okay, I had a blog. Awesome! The collaborations as brand ambassador poured in, but that was not where my passion really lay. So I stopped collaborations. Many people got to know Piece of Mies and I thought, "Why don't I make this my own company? But in what?" Blogging is fun, but I wouldn't want to do that professionally. I have been photographing for a long time and have experience in it, but there are already so many photographers. "Do I dare to do that? I have no idea what is involved in my own company." Basically every day when you go to work you work on someone else's dream (the owner of the company where you work) and I wanted to work on my own dream and be my own boss!

In the meantime I still wanted to inspire and help people. I know what it is like to need help and it did not let me go. How can I help people? Then my aunt came up with the idea of ​​a coach and I started looking. Life Coach quickly became the choice and now I am almost finished with my education.

 

The idea was born

Now that the idea had started to start my own company, I wanted to do that with 2 parts, in addition to blogging. That became photography and Life Coaching. Meanwhile, I continued to network to gain more followers and exposure. I was very motivated and wanted to achieve everything, not entirely realistic but effective. I already had equipment for photography and I still have everything on my external drive, so I didn't have to prepare much for that. For Life Coaching. I registered for a course and it soon became clear that I had ordered the extended version, also with psychology. No problem. The more I know the better. So diligently enter the textbooks.

 

Create a business plan

It does not necessarily have to be for a self-employed person, but it is very useful: create a business plan. You will include the purpose of your company, your target group, your competitive overview and your marketing research. It was not very difficult for me to make this because I already had exactly everything in my head. I also knew in advance that I wanted to go to elderly centers on a voluntary basis once a month. I worked as a nurse in elderly care for years and I miss that a bit. This target group has still stolen my heart because they have had a lifetime of experiences and there are still people with unprocessed emotions or problems at that age. Unfortunately, there is not much time in healthcare nowadays, so I would like to help with that. Even if only with this small contribution.

You will see the rest of my business plan pass by, I am not going to tell you about that. Also important: I have opened a business account and various business apps such as accounting, timesheets, etc. Also read the entire site of the Tax Authorities 3 times, it is all well explained.

 

Register with the Chamber of Commerce

After making an appointment online, I went to the Chamber of Commerce last Friday. Together with my boyfriend but no one was allowed to come in because of corona so he waited outside. I was a bit tense because well, how is such a conversation going? Fortunately, I had already looked things up online and everywhere it said that in principle the conversation was not much. I went inside and waited to be called. During the interview, I went through everything that I had filled in online with the Chamber of Commerce employee and whether all the details were correct. She made some copies and checked if Piece of Mies did not already exist. Shit! I had looked it up last year and had already done everything under that name. Website, shirts, everything. That was an exciting moment but luckily I am the only Piece of Mies. I received a printed letter with my Chamber of Commerce number on top. Wow! I got it! It worked out, my dream has come true! I must say, the next morning was a bit crazy waking up like: "Oh yeah ... I have my own business now!"

 

And now?

The first photo shoots have already been booked and I am still busy with network marketing to build a clientele, schedule social media posts and edit photos to expand my portfolio. My boyfriend assists me in everything, makes competition overviews for me and has now converted a room in our home as my office. My support system! Around September I can start as a Life Coach and I am really looking forward to that!

 

Are you looking for a photographer in The Hague (outside The Hague is also possible) for a photo shoot? Please check my websitepage for rates, packages and conditions!

 

With love, Mies

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.