• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Fotograferen op de Veluwe

Gepubliceerd op 8 augustus 2020 om 19:15

Aan het einde van de zomer staat de heide van de Veluwe volop in bloei: Alles is paars! Vanaf verschillende hoogte- en uitkijkpunten kun je een paarse deken over het landschap zien liggen en zelfs tot in Duitsland kijken. Dat is natuurlijk de ultieme kans om de natuur op zijn mooist vast te leggen. Dus ging vanmorgen vroeg om 3.30 uur de wekker. Wij zijn de zonsopkomst gaan  fotograferen op de Veluwe! We komen uit Den Haag dus na ongeveer 1,5 uur reden we de Posbank (in het Nationaal Park Veluwezoom) op: Nog he-le-maal leeg! Vorig jaar stond het vol met fotografen. Wat een mazzel! Wil jij dit ook eens doen of gewoon genieten van een prachtige zonsopkomst in een ontzettend mooi natuurgebied? Lees dan vooral verder.

 

Vroege vogels

Vorig jaar ben ik met een collega die ook fotografeert naar de Posbank gereden om de zonsopkomst te fotograferen. Dit vond ik zo bijzonder dat ik dit nog eens wilde doen en dit moment ook samen met mijn vriend wilde delen. Ik vind het namelijk een unieke ervaring. Dus: vanmorgen rond 4.00 uur stapten we de auto in en rond 5.30 uur liepen we de heide op. Het was een stukje lopen naar de plek die ik al in gedachten had boven op een heuvel (ongeveer 7 minuten) en er was niets anders dan totale rust. Heerlijk!

 

Zonsopkomst

De zon kwam pas rond 6.11 uur op dus had ik daarvoor tijd om op mijn gemak het zogeheten 'Golden Hour' vast te leggen. Dit is het uurtje voordat de zon op komt waarin er een goudgele gloed in de lucht verschijnt waardoor alles een mooie tint krijgt. (Dit is trouwens ook na zonsondergang). Inmiddels waren er wel wat mensen langs gekomen maar die waren een stukje verderop gaan staan want: ruimte genoeg. Eindelijk kwam de zon langzaam tevoorschijn achter het bos (die naast de Posbank ligt) en terwijl ik achter me keek zag ik dat het ligt van de zon een deel van de heuvels al bereikt had, waar de paarden en herten liepen. Super mooi uitzicht! Hier heb ik een stuk of 450 foto's geschoten van dit schouwspel.

 

 

Het Nationaal Park in

De Posbank is dus een onderdeel van een nationaal park, in de rest was ik nog niet geweest dus zijn we na zonsopkomst de Posbank afgegaan en gaan wandelen op de Veluwezoom. Jeetje, ik vond de Posbank al indrukwekkend maar hier leek het wel alsof ik in Amerika was. Wat een prachtplek! Ontzettend grote bomen, paarse heide, heuvels, alles kon je er vinden. Het hele park heeft omheining want er lopen allerlei wilde dieren rond: herten, zwijnen, paarden, vossen, dassen en verschillende vogels. Wij hadden toen we op de eerste plek stonden al een wild zijn voor ons over zien steken en paarden en herten in de verte zien staan. Nu stonden we ineens naast wilde paarden! Op het bord bij de ingang stond dat je afstand moest houden, maar er was een meneer die ze de bessen die er groeiden te eten gaf en ze kwamen dichterbij en ze waren helemaal niet bang (ik wel). Dat heeft hele mooie plaatjes opgeleverd.  Hier zijn we nog even gaan wandelen en op verschillende plekken foto's gaan maken want je raakt er echt niet uitgekeken. Rond 8.15 zijn we teruggegaan naar de auto omdat het steeds warmer werd en we thuis 2 honden hebben die ook weer uit moesten. We komen binnenkort als het minder warm is met de honden een weekend naar de Veluwe en gaan hier lekker rondwandelen. Honden zijn overigens toegestaan maar wel aan de lijn vanwege het landschap en de dieren die er lopen.

Wil jij er ook heen? Dan raad ik aan om de info op de site van Natuurmonumenten even door te lezen. Daar staan ook wandelroutes en tips op. 

 

Een aantal foto's die ik heb gemaakt zijn de komende tijd te vinden in mijn Portfolio en op mijn fotografie Instagram account.

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

Photographing in the Veluwe

At the end of the summer, the heather of the Veluwe is in full bloom: Everything is purple! From various heights and vantage points you can see a purple blanket over the landscape and even look into Germany. That is of course the ultimate opportunity to capture nature at its best. So the alarm went off early this morning at 3:30 am. We went to photograph the sunrise on the Veluwe! We come from The Hague so after about 1.5 hours we drove up the Posbank (in the National Park Veluwezoom): Still completely empty! Last year it was full of photographers. What a luck! Would you like to do this or just enjoy a beautiful sunrise in a very beautiful nature reserve? Then read on.

 

Early birds

Last year I drove with a colleague who also photographs to the Posbank to photograph the sunrise. I thought this was so special that I wanted to do this again and also wanted to share this moment with my boyfriend. I think it is a unique experience. So: this morning around 4:00 am we got into the car and around 5:30 am we walked onto the heath. It was a short walk to the spot I had in mind on top of a hill (about 7 minutes) and there was nothing but total tranquility. Delicious!

 

Sunrise

The sun did not rise until around 6.11 am, so I had time to record the so-called 'Golden Hour' at my leisure. This is the hour before the sun rises in which a golden yellow glow appears in the sky, giving everything a nice tint. (This is also after sunset). In the meantime some people had passed by, but they had moved a bit further away because: plenty of room. Finally the sun came out slowly behind the forest (which lies next to the Posbank) and as I looked behind me I saw that the sun had already reached part of the hills where the horses and deer were walking. Super nice view! Here I took about 450 photos of this spectacle.

 

Into the National Park

The Posbank is therefore part of a national park, I had not yet been to the rest so we left the Posbank after sunrise and went for a walk on the Veluwezoom. Gosh, I already thought the Posbank was impressive, but here it seemed like I was in America. What a beautiful place! Incredibly large trees, purple heather, hills, you could find everything there. The whole park is fenced because there are all kinds of wild animals around: deer, boars, horses, foxes, badgers and various birds. When we were in first place, we had already seen a game crossing in front of us and horses and deer in the distance. Now we were suddenly next to wild horses! The sign at the entrance said to keep your distance, but there was a gentleman who fed them the berries that grew there and they got closer and they were not scared at all (I was). That has resulted in very nice pictures. Here we went for a walk and took pictures in different places because you really don't get bored. Around 8.15 we went back to the car because it was getting warmer and we have 2 dogs at home that also had to go out again. We will soon come to the Veluwe with the dogs for a weekend when it is less warm and go for a nice walk. Dogs are allowed but on a leash because of the landscape and the animals that walk there.

 

Do you want to go there too? Then I recommend reading the information on the Natuurmonumenten site. There are also walking routes and tips.

 

A number of photos that I have made can be found in my Portfolio and on my photography Instagram account in the near future.

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.