• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Help! Ik heb een Monkey Mind! *Repost*

Gepubliceerd op 18 augustus 2020 om 16:27

Je kent het wel: dat stemmetje in je hoofd dat van de hak op de tak gaat, je gedachten op hol brengt en (vaak) negatieve denkbeelden oproept. Het gaat meestal samen met je angsten en spanningen. Je bent onrustig, besluiteloos en je voelt je gehaast. Je bent al met morgen bezig, met gisteren en met volgende week. Heel vervelend en: wat doe je eraan? Dit alles heeft te maken met een aapje! Gelukkig zijn er manieren om het aapje te temmen.

 

Gedachten

Volgens het boeddhisme kun je onze gedachten zien als aapjes die rondrennen in je hoofd. En met alle gedachten die wij dagelijks hebben, zo'n 60.000 -80.000 per dag, zijn dat behoorlijk wat aapjes. Ze zorgen voor een hele hoop chaos, angst en onrust. Eigenlijk zijn ze onbeheersbaar. Helaas bestaat er geen uit knop, dat zou het heel wat makkelijker maken. Sommige mensen (net als ik) kunnen zelfs als ze in bed liggen hun gedachten niet stilzetten, de aapjes blijven maar rondrennen! De aapjes zijn vooral gek op angstgedachten en spanningen. Ze kunnen je dan gek maken en zorgen dat je je de gekste dingen in je hoofd haalt. Deze dingen zijn in de meeste gevallen nutteloos om je druk om te maken en verspeelde energie. Terwijl je op dat moment echt volledig in paniek kan zijn!

 

Het is zó vervelend: een onrustig gevoel en druk maken om irrelevante dingen. Ik heb het altijd als ik tot rust kom of niets te doen heb. Omdat ik dit weet van mezelf blijf ik mezelf bezig houden met van alles om maar afgeleid te zijn. Maar dat is ook vermoeiend kan ik je vertellen. Totdat het tijd is om te doen wat Duimelot zegt: naar bed gaan. Zodra mijn hoofd mijn kussen raakt komen ze. Ze zeggen dan dat je je aap geen aandacht meer moet geven maar ja... probeer dat maar eens. :) 

Wat maakt de aapjes rustig?

Allereerst: Als je ergens mee zit, vraag jezelf dan of je er nu meteen iets aan kan veranderen. Kan het niet, maak je er dan niet druk om. Het beste is om jezelf 5 minuten de tijd te geven om je er druk om te maken, je gedachten te laten razen. Gaat het om het gedrag van anderen of ruzie met anderen waar je je heel druk om maakt, bedenk dan dat blijven communiceren altijd de oplossing is. Praat erover wat je dwars zit en wees eerlijk. Is het nog niet bespreekbaar, wacht dan tot jullie beiden zijn afgekoeld en klaar zijn om te bemiddelen. Vraag er desnoods iemand bij die jullie in het gareel kan houden.

 

Wat je zou kunnen doen om de aapjes stil te maken of tijdelijk weg te jagen:

- Een boek lezen.

- Opschrijven in mijn notitieboekje wat je dwars zit.

- Mediteren (Doe ik al jaren en het helpt!)

- Yoga. Met een app of één van de vele YouTube filmpjes. Helemaal zennnn.

- Sporten is uiteraard ook een goede afleiding, zowel thuis als in de sportschool. Even lekker alle frustraties eruit, werken aan je lichaam én je geeft je aap geen aandacht.

 

Herken jij dit? Wat zijn jouw ervaringen en wat helpt bij jou om je aap stil te krijgen? 

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

Help! I have a Monkey Mind!

You probably know what I mean: that little voice in your head that goes from one thing to another, makes your thoughts run wild and (often) evokes negative ideas. It usually accompanies your fears and tensions. You are restless, indecisive and you feel rushed. You are already working on tomorrow, yesterday and next week. Very annoying and: what can you do about it? All this has to do with a monkey! Fortunately, there are ways to tame the monkey.

 

Thoughts

According to Buddhism, you can see our thoughts as monkeys running around in your head. And with all the thoughts we have every day, about 60,000 -80,000 a day, that's quite a few monkeys. They cause a lot of chaos, fear and unrest. They are actually uncontrollable. Unfortunately there is no out button, that would make it a lot easier. Some people (just like me) can't stop their thoughts even when they're in bed, the monkeys just keep running around! The monkeys are especially fond of fear thoughts and tensions. They can drive you crazy and make you think of the craziest things. In most cases these things are useless to worry about and wasted energy. While at that moment you can really panic!

 

It is so annoying: feeling restless and worrying about irrelevant things. I always have it when I relax or have nothing to do. Because I know this about myself I keep busy with everything just to be distracted. But that is also exhausting I can tell you. Until it's time to do what Thumbelot says: go to bed. As soon as my head touches my pillow they come. They say that you should stop paying attention to your monkey, but ... try that. :)

 

What calms down the monkeys?

First of all: If something is bothering you, ask yourself if you can change it right now. If it can't, don't worry about it. It's best to give yourself 5 minutes to worry about it, let your thoughts rage. When it comes to the behavior of others or arguments with others that you are very concerned about, remember that communicating is always the solution. Talk about what's bothering you and be honest. If it is not negotiable yet, wait until you have both cooled down and are ready to mediate. If necessary, ask someone who can keep you in line.

 

What you could do to silence or temporarily scare the monkeys away:

- Reading a book.

- Write down in my notebook what is bothering you.

- Meditate (I've been doing it for years and it helps!)

- Yoga. With an app or one of the many YouTube videos. Totally zennnn.

- Exercise is of course also a good distraction, both at home and in the gym. Just get out all the frustrations, work on your body and you don't give your monkey any attention.

 

Do you recognize this? What are your experiences and what helps you to stop your monkey?

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.