• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Weet jij wel wie je bent?

Gepubliceerd op 22 augustus 2020 om 18:53

Stel jezelf eens de volgende vraag: "Wie ben ik?" Omschrijf eens wie je écht bent en niet wat anderen van jou verwachten. Sta jij wel eens stil bij wie je bent en waar jij gelukkig van word? Waar je een hekel aan hebt en wat je wilt vergeten of juist wil bereiken? Iedereen kan daar een antwoord op geven maar het is moeilijker dan je denkt! Daarom heb ik wat vragen voor je op een rijtje gezet en ik ben heel benieuwd of jij ze kunt beantwoorden.

 

Wat is zelfkennis?

Zoals de filosoof Socrates al zei: 'de wijsheid komt van binnen, niet van buiten.' Zelfkennis is inzicht hebben in je eigen identiteit, waarden, overtuigingen, sterke en zwakke kanten, kwaliteiten, competenties, interesses, ambities en je gedrag. Jezelf leren kennen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Misschien denk je al dat je jezelf goed kent maar doe je dit in feite nog niet. Uit onderzoek blijkt dat na het invullen van een test door iemand die zichzelf dacht te kennen een heel groot verschil zat in eigen oordeel en dat van de vrienden. Zijn vrienden vulden namelijk dezelfde test in over deze persoon! 

Veel mensen zijn zelfs nog op zoek naar zichzelf. Zelfkennis is heel belangrijk op verschillende gebieden in het leven. Denk aan je sociale contacten, aan je relaties, je carrière. Je vergoot daarmee o.a. je eigen zelfinzicht, zelfvertrouwen, zelfacceptatie en ben je echt jezelf! Ook leer je hierdoor dingen te verwerken.

 

Les in zelfkennis

Hoe leer je jezelf kennen? Om te beginnen start je met zelfreflectie.  Zelfreflectie is nadenken over jezelf. Een extra pluspunt is dat je hierdoor ook van je fouten leert. Onderaan deze blog heb ik een aantal vragen genoteerd die je je zelf kunt stellen om goed na te denken over jezelf.

Je kunt een dagboek bijhouden of mediteren. Werken aan je mindset door bijvoorbeeld podcasts of lezen vergroot ook je zelfkennis!

Daarnaast is het volgen van cursussen of trainingen ook mogelijk. (Bij mij als Life Coach kan dit vanaf oktober).

Positief en Negatief

Zelfkennis gaat over het hele plaatje, jou als persoon. Al je goede kanten, ook al je minder goeden kanten. Al je kernkwaliteiten, al je angsten. Dat ben jij. Aan zowel de positieve als de negatieve kant kun je werken. 

Positieve kant: Weet jij wat je doelen zijn? Mooi. Dan kun je eraan werken om ze te behalen. Zoek de stappen uit die je moet zetten en ga ervoor! Weet jij wat je kernkwaliteiten zijn? Super! Dan kun je die gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen, om te gaan voor die leuke functie of om je omgeving te motiveren hun eigen kwaliteiten in te zien.

Negatieve kant: Wat zijn je angsten? Je valkuilen en waar moet je jezelf voor vergeven? Ook dat hoort er allemaal bij. Iedereen heeft ze. Gebruik je positieve kanten om hieraan te werken. Kun je er niet uitkomen of heb je een beetje hulp nodig? Geeft helemaal niet! Sowieso om ze te erkennen en herkennen is een fantastische stap! Praat met je omgeving, een Life Coach of iemand die je vertrouwt. Ook aan je negatieve kanten kun je werken, ze horen immers bij jou! Leer te zijn wie je bent en dit te accepteren.

 

Mijn ervaring

Ik heb mezelf vooral leren kennen door te mediteren en aan mindfulness te doen. Naast het werken aan mijn mindset en het positieve overal van inzien ben ik dieper op mijn eigen levensvragen en levenslessen ingegaan. Puur door te mediteren en zelfreflectie. Een heel fijn boek om dit dagelijks bij te houden is het boek Vertellis Chapters. Heeft mij heel erg geholpen ook!

 

Vragen

Hieronder vind je 20 vragen om je zelfkennis te testen

1. Wat vind ik op dit moment leuk in mijn leven?
2. Welke doelen wil ik over 5 jaar behaald hebben?
3. Wat zijn mijn valkuilen?
4. Welke mensen in mijn leven maken mij het gelukkigst?
5. Waar ben ik bang voor om te doen?
6. Waar word ik kwaad om?
7. Welke 5 dingen vind ik leuk aan mijzelf?
8. Welke 3 dingen aan mijzelf kan ik verbeteren?
9. Welk advies zou ik mezelf 10 jaar geleden geven, met de kennis die ik nu heb?
10. Hoe ziet mijn perfecte dag eruit?
11. Welke nieuwe skill zou ik willen leren?
12. Wie is mijn voorbeeld / inspireert mij?
13. Welke 3 dingen maken mij gelukkig?
14. Waar vergeef ik mezelf voor?
15. Is er iets wat ik moet veranderen dat mij nu tegenhoud verder te groeien of gelukkig te zijn?
16. Wat laat ik in het verleden achter?
17. Wanneer heb ik voor het laatst zo gelachen dat ik moest huilen?
18. Wat zijn mijn kwaliteiten?
19. Ben je introvert of extravert?
20. Als ik mijzelf in één woord moest omschrijven is dat ...

 

Kun jij ze voor jezelf beantwoorden? Is er iets wat je niet kunt beantwoorden?

 

Liefs Mies

 

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

 

Do you know who you are?

Ask yourself, "Who am I?" Describe who you really are and not what others expect you to be. Do you ever think about who you are and what makes you happy? What do you hate and what you want to forget or want to achieve? Anyone can answer that but it is more difficult than you think! That is why I have listed some questions for you and I am very curious if you can answer them.

 

What is self-knowledge?

As the philosopher Socrates said, "Wisdom comes from within, not without." Self-knowledge is understanding your own identity, values, beliefs, strengths and weaknesses, qualities, competencies, interests, ambitions and your behavior. Getting to know yourself is not self-evident for everyone. You may already think you know yourself well, but in fact you don't yet. Research shows that after someone who thought they knew themselves had taken a test, there was a very big difference in their own judgment and that of their friends. His friends took the same test about this person!

Many people are even still looking for themselves. Self-knowledge is very important in different areas of life. Think of your social contacts, your relationships, your career. You thereby increase your own self-insight, self-confidence, self-acceptance and you really are yourself! You also learn to process things through this.

 

Lesson in self-knowledge

How do you get to know yourself? To begin with, you start with self-reflection. Self-reflection is thinking about yourself. An extra plus is that you also learn from your mistakes. At the bottom of this blog I have listed a number of questions that you can ask yourself to think carefully about yourself.

You can keep a diary or meditate. Working on your mindset by for example podcasts or reading also increases your self-knowledge!

In addition, following courses or training is also possible. (With me as a Life Coach this is possible from October).

Positive and Negative

Self-knowledge is about the whole picture, you as a person. All your good sides, even all your less good sides. All your core qualities, all your fears. That's you. You can work on both the positive and the negative side.

Positive side: Do you know what your goals are? Beautiful. Then you can work on achieving them. Figure out the steps to take and go for it! Do you know what your core qualities are? Super! Then you can use it to further develop yourself, to go for that great job or to motivate your environment to see their own qualities.

Negative side: What are your fears? Your pitfalls and what should you forgive yourself for? That too is all part of it. Everyone has them. Use your positives to work on this. Can't get out or do you need a little help? Doesn't matter at all! Recognizing and recognizing them is a fantastic step anyway! Talk to your environment, a Life Coach or someone you trust. You can also work on your negative sides, after all, they belong to you! Learn to be who you are and to accept this.

 

My experience

I mainly got to know myself through meditation and mindfulness. In addition to working on my mindset and seeing the positive aspects of everything, I went deeper into my own life questions and life lessons. Purely through meditation and self-reflection. A very nice book to keep this up to date on a daily basis is the book Vertellis Chapters. Helped me a lot too!

 

Questions

Below you will find 20 questions to test your self-knowledge

1. What do I like in my life right now?
2. Which goals do I want to achieve in 5 years?
3. What are my pitfalls?
4. Which people in my life make me happiest?
5. What am I afraid of doing?
6. What am I angry about?
7. What 5 things do I like about myself?
8. Which 3 things about myself can I improve?
9. With the knowledge I have now, what advice would I give myself 10 years ago?
10. What does my perfect day look like?
11. What new skill would I like to learn?
12. Who is my example / inspires me?
13. What 3 things make me happy?
14. What do I forgive myself for?
15. Is there anything I need to change that is holding me back from growing or being happy now?
16. What am I leaving behind in the past?
17. When was the last time I laughed so much that I cried?
18. What are my qualities?
19. Are you an introvert or extrovert?
20. If I had to describe myself in one word, it is ...

 

Can you answer them for yourself? Is there anything you can't answer?

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.