• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Wat doen gedachten eigenlijk?

Gepubliceerd op 8 oktober 2020 om 17:48

Onlangs vroeg ik jullie in een stelling op mijn Instagram de vraag: "Emoties worden veroorzaakt door gedachten". Degene die JA hebben geantwoord... hebben het JUIST! Onze gedachten zorgen ervoor dat wij een emotie voelen. Gedachten zijn er in twee smaken: rationeel en irrationeel. Irrationele gedachten voeden je angst. Heb jij ergens een angst voor? Denk jij vaak: "Ooh, ik heb me weer voor niets zo druk lopen maken"? Lees dan vooral verder en leer aan de hand van voorbeelden hoe je dit onder controle houdt!

 

Filosofie

Als Life Coach moest ik ook o.a. psychologie en filosofie bestuderen. Super interessant, want daar liggen veel wortels voor hedendaagse therapieën en andere vormen van hulpverlening. In de filosofie worden al jaren gedachten en de logica daarvan druk bestudeerd. Zo kwamen filosofen erachter dat rationele gedachten zich baseren op de wetten van de logica, terwijl irrationele gedachten deze wetten doorbreken. Ik kan nu dieper ingaan op de filosofie en ontdekkingen van verschillende filosofen maar dan kan ik wel blíjven schrijven. (mocht je het ook interessant vinden, let me know.)

Kern hiervan is dat gedachten dus wel degelijk emoties veroorzaken en dat onze gedachten over wat er mogelijk gaat gebeuren problemen veroorzaken. Ook bepalen je gedachten een groot deel van frustratie die je ervaart.

 

Emoties worden door gedachten veroorzaakt

Onze gedachten zorgen ervoor dat we een bepaalde emotie voelen. Een goed voorbeeld is beledigd zijn. Die keer dat je door iemand bent beledigd, komt dat daadwerkelijk door wat die ander heeft gezegd? Of besloot je zelf om te denken: ‘Hoe die ander zich gedraagt is niet zoals ik denk dat het moet zijn’? Het is juist je eigen gedachte die het beledigde gevoel oproept. Een ander kan je namelijk nooit beledigen, daar kies je op dat moment zelf voor. Gedachten zijn de oorzaak van de gevoelens die we hebben. 

We ervaren emotioneel leed wanneer onze gedachten logisch gezien niet kloppen (irrationele gedachten). Een voorbeeld van een irrationele gedachte is overdrijven: “Ze moeten áltijd mij hebben!”. De gewoonte om dit te denken veroorzaakt de negatieve emoties, niet de situatie zelf. Vaak zijn dit geen problemen, maar zorgen juist de gedachten en dus negatieve emoties dat situaties als een probleem word ervaren.

 

Voorbeeld:

Stel, je bent de gelukkige uitverkorene om voor een groot publiek te spreken. Maar dit vind je echt verschrikkelijk en je zou het liefst een deken over je hoofd trekken om vervolgens een jaar zo in die positie te blijven zitten. Je wilt dit vermijden omdat je denkt dat iedereen je bekritiseerd, je uitlacht en dat je het niet goed doet. Opeens realiseer je je dat niet het praten voor publiek zelf, maar de irrationele gedachten daarover (iedereen kijkt kritisch naar me) het probleem is. Vraag jezelf het volgende af:

  • Is kritiek van anderen écht onverdraaglijk of meer vervelend?
  • Betekend kritiek dat een ander je helemaal als persoon afwijst?
  • Kun je 100% zeker weten dat mensen kritisch reageren als je spreekt?

 

Uiteindelijk zijn het dus negatieve, irrationele gedachten en kun je het positief bekijken om je angst te doen verdwijnen: "Misschien doe ik het ontzettend goed, wellicht ben ik een sterke spreker en heb ik er talent voor, misschien juichen ze me toe?".  Je hebt dit dus uiteindelijk zelf onder controle.

Irrationele gedachten zijn vervelend

Deze gedachten zijn een natuurlijk onderdeel van het mens-zijn, maar ze zijn dwingend, hardnekkig, en altijd aanwezig. Je kunt jezelf trainen deze te onderscheiden van een rationele, logische gedachtegang en de irrationele gedachten te verbeteren. Ze doen eigenlijk niets anders dan je nep nieuws te brengen en je nep angst aan te praten, want ze zijn niet logisch. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er in het verleden is gebeurd, zal dat niet meteen de actuele gedachten veranderen die je er nu over hebt. En het zijn juist de gedachten die je er nu over hebt die problemen of emoties veroorzaken. Het veranderen van je actuele gedachten kan dus enorm helpen om je (emotionele) gedachten te verminderen.

 

Veranderen van je gedachten

Je kunt je gedachten veranderen. Niet iedereen is geboren met de vaardigheid logisch redeneren, maar deze kun je wel leren. Je kunt zoals bij het eerste voorbeeld dat ik gaf je negatieve, irrationele gedachten omzetten naar iets positiefs door wedervragen te stellen. Ook draagt je frustratietolerantie (hoeveelheid draadkracht) bij aan hoeveel je kunt (ver)dragen. Ook hier geld: Hoe goed iemand dingen kan verdragen hangt af van de wijze waarop iemand denkt en veel minder van de situatie zelf. Je gedachten bepalen een groot deel van de frustratie die je ervaart. 

 

Voorbeeld:

Stel, er gaan ontslagen vallen binnen het bedrijf waar jij werkt. Twee collega's van jou reageren beiden op een andere wijze:

 

- Collega 1 (heeft een lage frustratietolerantie): Denkt dat hij ontslagen gaat worden, zijn huis uit wordt gezet en op straat moet leven. Hij kan het niet aan en gaat naar huis: zo kan hij zich niet concentreren.

- Collega 2 (heeft een hoge frustratietolerantie): Wilt het bedrijf helpen waar hij kan, gaat een gesprek aan met zijn werkgever om te kijken wat hij kan doen. Gaat met andere werkgevers praten over een baan of klus, mocht hij ontslagen worden. Maakt zich er verder niet druk over, hij kan er immers op dit moment toch niets aan doen.

 

De persoon met de hoge frustratietolerantie heeft veel meer ruimte om effectief te handelen dan degene met de lage frustratietolerantie. De omgeving reageert over het algemeen ook negatiever op mensen met een lage frustratietolerantie. Beslis zelf maar: Als jij werkgever was van bovenstaande collega's, wie zou jij dan eerder ontslaan?

 

Zo zie je dat er verschillende gedachten zijn maar dat je ze wel onder controle kan hebben. Door beter logisch te redeneren kun je in vrijwel alle situaties effectiever denken en handelen. Mocht je meer willen weten of je hebt hier hulp bij nodig, kun je natuurlijk altijd een sessie bij mij boeken.

 

Wat zijn jouw gedachten hierover?

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

What do thoughts actually do?

Recently I asked you in a statement on my Instagram: "Emotions are caused by thoughts". Those who answered YES... got it RIGHT! Our thoughts make us feel emotions. Thoughts come in two flavors: rational and irrational. Irrational thoughts feed your fear. Do you have a fear? Do you often think, "Ooh, did I worry about that for nothing?" Then read on and learn using examples how to keep this under control!

 

Philosophy

As a Life Coach I also had to study psychology and philosophy, among other things. Very interesting, because there are many roots for contemporary therapies and other forms of care. In philosophy, thoughts and their logic have been intensively studied for years. Philosophers found out that rational thoughts are based on the laws of logic, while irrational thoughts break through these laws. I can now go deeper into the philosophy and discoveries of different philosophers, but then I can keep writing. (if you also find it interesting, let me know.) The core of this is that thoughts do cause emotions and that our thoughts about what might happen cause problems. Your thoughts also determine a large part of the frustration you experience.

 

Emotions are caused by thoughts

Our thoughts make us feel a certain emotion. A good example is being offended. That time you have been insulted by someone, is it really because of what the other said? Or did you decide for yourself to think: "How that other person behaves is not what I think it should be"? It is your own thought that evokes the offended feeling. You can never offend someone else, you choose that yourself at that time. Thoughts are the cause of the feelings we have.

We experience emotional distress when our thoughts are logically wrong (irrational thoughts). An example of an irrational thought is exaggeration: "They must always have me!" The habit of thinking this is what causes the negative emotions, not the situation itself. Often these are not problems, but the thoughts and negative emotions ensure that situations are experienced as a problem.

 

Example:

Suppose you are the lucky one to speak to a large audience. But you think this is really terrible and you would prefer to pull a blanket over your head and then stay in that position for a year. You want to avoid this because you think everyone is criticizing you, laughing at you, and you're not doing it right. Suddenly you realize that the problem is not the public speaking itself but the irrational thoughts about it (everyone looks critically at me). Ask yourself the following:

 

  • -Is criticism from others really unbearable or more annoying?
  • - Does criticism mean that someone else completely rejects you as a person?
  • - Can you be 100% sure that people respond critically when you speak?

 

So in the end they are negative, irrational thoughts and you can look at it positively to make your fear disappear: "Maybe I'm doing really well, maybe I'm a strong speaker and have a talent for it, maybe they cheer me?". So you ultimately have this under control yourself.

Irrational thoughts are annoying

These thoughts are a natural part of the human being, but they are compelling, persistent, and always present. You can train yourself to distinguish these from a rational, logical train of thought and improve them on the irrational thoughts. They really don't do anything other than bring you fake news and talk to you fake fear because they don't make sense. For example, looking at what happened in the past will not immediately change the current thoughts you have about it now. And it is precisely the thoughts you have about it now that cause problems or emotions. Changing your current thoughts can therefore greatly help to reduce your (emotional) thoughts.

 

Changing your thoughts

You can change your mind. Not everyone is born with the skill of logical reasoning, but you can learn it. As with the first example I gave, you can turn your negative, irrational thoughts into something positive by asking back questions. Your frustration tolerance (amount of thread force) also contributes to how much you can carry. Here too money: How well someone can tolerate things depends on the way someone thinks and much less on the situation itself. Your thoughts determine a large part of the frustration you experience.

 

Example:

Suppose there will be redundancies within the company where you work. Two of your colleagues respond differently:

- Colleague 1 (has a low frustration tolerance): Thinks he will be fired, evicted from home and live on the street. He can't take it and goes home: he can't concentrate like that.

- Colleague 2 (has a high frustration tolerance): If he wants to help the company where he can, start a conversation with his employer to see what he can do. Talks to other employers about a job or job should he be fired. Don't worry about it, he can't do anything about it at the moment.

The person with the high frustration tolerance has much more room to act effectively than the person with the low frustration tolerance. The environment also generally reacts more negatively to people with a low frustration tolerance. Decide for yourself: If you were an employer with the above colleagues, who would you be more likely to fire?

 

This way you see that your thoughts are there but that you can control them. By reasoning better logically you can think and act more effectively in almost all situations. If you want to know more or need help with this, you can of course always book a session with me.

 

What are your thoughts on this?

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.