• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

5 x... de Herfst!

Gepubliceerd op 18 oktober 2020 om 08:27

De herfst is er! Ik ben echt fan van de herfst en wacht er stiekem al vanaf juni op. In de herfst heb ik ook altijd de meeste inspiratie en motivatie om dingen te doen dus een herfst dip komt echt niet in mijn woordenboek voor! Uit alle leuke herfst dingen die je kunt doen of beleven heb ik er 5 gehaald. Lees met me mee wat herfst nou zo herfstig maakt!

 

1. De kleuren

In de herfst zijn alle kleuren zo mooi! Ik kan er geen genoeg van krijgen. Als fotograaf ben ik dan ook bijna altijd buiten om foto's te maken want je kunt er echt je creativiteit op loslaten. Ik maak niet alleen zoveel mogelijk foto's van de natuur maar ik vind het leuk om mensen voor mijn camera te hebben met die prachtige kleurenpaletten. Gooi die bladeren de lucht in en kijk maar eens wat een leuke plaatjes daarvan komen! Wil jij inspiratie om mooie herfstfoto's te maken, kijk dan even op dit bord op mijn Pinterest. Heb jij al mooie foto's maar wil je ze met één klik een herfstsfeer geven? Klik dan hier voor mijn Autumn Presets

 

2. Wandelen

Wandelen tijdens de herfst is toch een feestje! Lekker naar het bos waar de honden (of kids) kunnen rondrennen terwijl je de bosluchten opsnuift en naar de vele soorten bladeren kijkt. Het is een aanrader om wandelroutes van tevoren op te zoeken op internet. Zo loop je elke keer weer ergens anders en zie je hoe mooi Nederland is, ook in de herfst! Kijk alvast gelijk even om je heen om dennenappels, kastanjes en bladeren te verzamelen voor je herfststukje dat je bij punt 4 tegen gaat komen. :)

 

3. Donkere avonden

De dagen worden weer korter en de avonden langer: perfecte gelegenheid om te cocoonen op de bank met koffie, thee of warme choco en een dekentje. Favo serie aan! Extra leuk is het natuurlijk om lampjes of kaarsjes aan te doen (kerstlampjes achter je dressoir of bank doen al wonderen!). Het aller leukste is het als je dan ook nog eens op de bank ligt en af en toe naar je zelfgemaakte herfststukje-voor-op-tafel kan kijken! En dan kom ik bij punt 4:

4. Creativiteit

Als je allerlei attributen hebt verzameld en eigenhandig in het bos van de grond hebt gegraaid kun je er prachtige dingen mee maken. Op Pinterest staan ontzettend veel leuke voorbeelden! Zo heb ik jaren geleden de randjes van een aantal dennenappels in herfstkleuren geverfd (voor de extra touch kun je er zilveren glitters op doen) en in een herfststukje verwerkt, met bladeren en kastanjes. Zo trots als ik was stond het herfststukje er tot de zomer want ik ben namelijk helemaal geen knutselaar. ;) Maar ook hier is het antwoord op je inspiratione: Pinterest.

 

5. Zelfontwikkeling

Het najaar is de perfecte gelegenheid om alvast te reflecteren naar het afgelopen jaar en naar jezelf. Het is belangrijk jezelf te blijven ontwikkelen. De lange avonden lenen zich dan ook  perfect voor het luisteren van een podcast, het lezen van een boek of het schrijven van een zelfreflectie. Doe die (korte) cursus waar je al een tijdje over twijfelt. Werk aan jezelf en gooi alle narigheid van afgelopen tijd weg. Train je gedachten (zie mijn vorige blog). Zorg dat alles 'opgeruimd is' en begin het nieuwe jaar vol frisse moed en met een schone lei. Als je problemen of emoties ervaart waarbij je wat extra hulp nodig hebt met verwerken, kun je altijd een sessie bij mij boeken.

 

Hou jij ook van de herfst? Wat doe jij het liefste tijdens de herfst?

 

Liefs, Mies

 

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

5 times... Autumn!

Autumn is here! I am really a fan of autumn and have been secretly waiting for it since June. In the fall I always have the most inspiration and motivation to do things so an autumn depression really does not appear in my dictionary! From all the fun autumn things you can do or experience, I have selected 5. Read with me what makes autumn so autumnal!

 

1. The colors

In the fall all colors are so beautiful! I can not get enough of it. As a photographer I am almost always outside to take pictures because you can really let your creativity loose. Not only do I take as many pictures of nature as possible, but I enjoy having people in front of my camera with those beautiful color palettes. Throw those leaves into the air and just look what nice pictures come of it! If you want inspiration to take beautiful autumn photos, take a look at this board on my Pinterest. Do you already have beautiful photos but want to give them an autumn atmosphere with one click? Click here for my Autumn Presets.

 

2. Walking

Walking during the fall is such a party! Enjoy the forest where the dogs (or kids) can run around while you sniff the crisp forest air and look at the many types of leaves. It is highly recommended to look up walking routes on the internet in advance. So you walk somewhere different every time and you see how beautiful the Netherlands is, even in autumn! Take a look around you to collect pine cones, chestnuts and leaves for your autumn piece that you will encounter at point 4. :)

 

3. Dark evenings

The days are getting shorter again and the evenings longer: perfect opportunity to cocoon on the sofa with coffee, tea or hot chocolate and a blanket. Favorite series on! It is of course extra fun to turn on lights or candles (Christmas lights behind your dresser or sofa already work wonders!). The best part is when you also lie on the couch and look at your homemade autumn piece-for-on-the-table every now and then! And then I come to point 4:

4. Creativity

If you have collected all kinds of attributes and grabbed them off the ground with your own hands, you can make beautiful things with them. There are a lot of great examples on Pinterest! Years ago, I painted the edges of a number of pine cones in autumn colors (for the extra touch you can put silver glitter on them) and processed them in an autumn piece, with leaves and chestnuts. As proud as I was, the autumn piece was there until the summer because I am not a tinkerer at all. ;) But also here is the answer to your inspiratione: Pinterest.

 

5. Self-development

Autumn is the perfect opportunity to already reflect on the past year and on yourself. It is important to keep developing yourself. The long evenings are therefore perfect for listening to a podcast, reading a book or writing a self-reflection. Take that (short) course that you have been doubting about for a while. Work on yourself and throw away all the misery from the past. Train your thoughts (read my last blog). Make sure everything is 'tidy' and start the new year with fresh courage and a clean slate. If you experience problems or emotions where you need some extra help with processing, you can always book a session with me.

 

Do you also love autumn? What do you prefer to do during the fall?

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.