• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Baby Blog #1

Gepubliceerd op 13 januari 2021 om 16:39

Patrick en ik hebben met kerst bekend gemaakt dat we zwanger zijn! Wij kunnen ons geluk niet op en willen dit graag met jullie delen. Voor de één leuk om te lezen, voor de ander -hopelijk- inspiratie. Vanaf nu zal ik om de zoveel tijd een Baby Blog posten met alles over onze zwangerschap en de weg naar de bevalling toe. Uiteraard begin ik bij het begin, lezen jullie mee?

Het begin

Omdat ik 34 ben en Patrick 41 hebben we niet zo heel lang meer de tijd (vooral niet als we in de toekomst meerdere kinderen mogen krijgen) dus in juli vorig jaar besloten om in augustus te stoppen met de pil. Deze gebruik ik al ruim 20 jaar dus we dachten dat het wel even ging duren voor dat ik zwanger kon worden. Twee maanden later volgde een positieve zwangerschapstest! 

 

De test en vertellen aan Patrick

Al weken bedacht ik allerlei manieren om tegen Pat te vertellen dat hij vader zou worden, mocht het zo ver zijn.  De ene manier was nog leuker dan de andere, met dank aan Pinterest. Maar in de praktijk liep het iets anders. :)

Op de dag dat ik mijn kledinglijn lanceerde moest ik 's avonds plassen en stond al in de w.c. toen ik ineens vanuit het niets dacht: "Ik ga een test pakken". Ik heb geen idee waarom ik dat ineens dacht, want eerdere tests (van Sensitest) waren in de periode ervoor negatief. Dit keer verscheen er heel voorzichtig een streepje. Ik gelijk mijn nicht geappt want dacht dat zo'n streepje heel donker moest zijn (weet ik veel). Ze wees me op de gebruiksaanwijzing waarop stond dat een licht streepje ook positief moest zijn, maar raadde aan de volgende ochtend nog een test te doen. 

ik was helemaal verbaasd, vooral omdat het sneller was dan verwacht eigenlijk. Ik Pat maar geroepen en hem de test laten zien en erbij gezegd dat het MISSCHIEN zo ver was en dat ik morgen nog een test zou doen. Voor ons beiden de eerste keer natuurlijk dus waren niet helemaal overtuigd. Totdat Pat de dag erna een Clearblue ging halen en het woordje 'Zwanger 1-2' verscheen. Toen kwamen bij beiden de tranen van geluk. :) Daar ging mijn leuke idee om het aan Pat te vertellen, maar gelukkig vond hij het juist fijn dat ik het meteen zei. Dit is ons eerste kindje en wel zo leuk om álles vanaf het begin samen te delen!

Wat nu?

Meteen dezelfde avond hebben we baby namen zitten bedenken. Heel stom maar dat was het eerste waar we aan dachten. We waren beiden vrij snel unaniem over zowel een meisjes- als jongensnaam. Vanaf het moment dat we het wisten heb ik al heel sterk het gevoel dat het een meisje is. Geen idee waarom maar de tijd zal het leren. Meteen een verloskundige gezocht en een afspraak gemaakt. in de weken erna hebben we al wat baby spulletjes gekocht en een kinderwagen en maxi cosi en van vrienden en familie hele leuke baby spulletjes gekregen!

De eerste echo was super spannend! Ik ben lid van zo'n baby app/forum en je leest zoveel enge verhalen. Maar ging goed, de tweede echo ook. Daar hebben we voor het eerst het hartje horen kloppen. Zo onwerkelijk! Wel werd daarbij vermeld dat mijn baarmoeder iets naar achteren gekanteld ligt maar dat is verder geen probleem, dit zou vanzelf terug kantelen. Inmiddels ook de termijn echo gehad en mijn baarmoeder is inmiddels terug gekanteld. Bij deze echo wederom het hartje gehoord, weer een super sterke hartslag te horen en dat alles goed was. Wat een geruststelling! Ook is mijn uitgerekende datum ietsjes eerder dan gedacht.

 

Vertellen tegen familie en bekendmaking

Toen ik ruim 5 weken was hebben we het tegen familie verteld. We zijn zo vroeg geweest omdat een familielid ernstig ziek is en je kan niet in de toekomst kijken helaas. Verder vonden wij, mocht het misgaan met de baby, hebben we in ieder geval ook genoeg steun. Iedereen reageerde zo leuk en enthousiast! Mijn oma (91) haar reactie zal ik binnenkort in mijn Instagram Story posten. Dan volgen vele weken van samen genieten en bedenken hoe we het naar de buitenwereld gingen vertellen. Dit werd een kerstkaart met een foto van ons met een rompertje in onze handen voor de kerstboom. Nog niet gezien? Klik hier dan even.

 

Verhuizen of toch niet?

Al voor dat we zwanger waren wilden we gaan verhuizen. Het liefst emigreren maar eerst naar Zeeland of Brabant is ook prima. Op zoek naar rust en natuur. De afgelopen weken hebben we ook naar huizen gekeken in die omgeving maar omdat het best stressvol kan zijn om te verhuizen tijdens de zwangerschap en ik niet met alles mee zou kunnen helpen hebben we besloten om toch te wachten met verhuizen tot na de bevalling. Plus het feit dat mijn verloskundige EN het ziekenhuis om de hoek zitten en in de dorpjes waar wij hebben gekeken voor huizen was dat toch wel een stukje verder weg. Wij hebben genoeg ruimte in huis, dat is het probleem niet. Dus mijn kantoor van boven naar beneden verhuist en we zijn nu bezig de babykamer te behangen en in te richten. Stukje voor stukje, beetje bij beetje, want we hebben geen haast. Het duurt nog wel even voordat de kleine er is. 

 

De volgende echo's (controle en 20 weken echo) staan gepland begin februari. Hopelijk weten we daarna wat het geslacht is en kunnen we dat ook met jullie delen! (Wij hebben zo'n gaaf idee voor een Gender Reveal, al zeg ik het zelf haha)

 

Ben jij ook zwanger van je eerste kindje? Hoe ervaar je dat? Wat hebben jullie gedaan toen jullie erachter kwamen?

 

Liefs, Mies

 

----------------------------------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW----------------------------------------------------------------

Baby Blog #1

Patrick and I announced that we are pregnant at Christmas! We can't get over our luck and would like to share this with you. For some fun to read, for others - hopefully - inspiration. From now on I will be posting a Baby Blog every so often with everything about our pregnancy and the road to delivery. Of course I will start at the beginning, will you read along?

 

Want children

To be honest, I have never wanted to have children. Had 3 long relationships but never really thought about it. With Patrick I suddenly had that wish. It would enrich our lives, I thought. Because I'm 34 and Patrick 41, we don't have that much time left (especially if we are going to have more children in the future) so in July last year we decided to stop taking the pill in August. I have been using this for over 20 years so we thought it would take a while before I could get pregnant. Two months later a positive pregnancy test followed!

 

The test and tell to Patrick

For weeks I had been devising all sorts of ways to tell Pat he would become a father if the time came. One way was more fun than the other, courtesy of Pinterest. But in practice it turned out a little differently. :)

On the day I launched my clothing line I had to pee in the evening and was already in the toilet. when I suddenly thought out of nowhere: "I'm going to take a test". I have no idea why I suddenly thought that, because previous tests (from Sensitest) were in the preceding period negative. This time, a line appeared very carefully. I immediately texted my cousin because  I thought such a line had to be very dark (I know a lot). She pointed me to the directions for use that stated that a light line should also be positive, but recommended another test the next morning.

I was totally amazed, especially because it was faster than expected actually. I just called Pat and showed him to test and said that MAYBE it was that far and that I would take another test tomorrow. For both of us the first time of course so were not completely convinced. Until Pat went to get a Clearblue the next day and the word 'Pregnant 1-2' appeared. Then the tears of happiness came to both. :) There went my nice idea to tell Pat, but luckily he liked that I said it right away. This is our first child and it's so much fun to share everything together from the beginning!

What now?

Immediately the same evening we thought up baby names. Very stupid but that was the first thing we thought about. We were both unanimous pretty quickly on both a girl's and boy's name. From the moment we knew it, I have a strong feeling that it is a girl. No idea why, but time will tell. Immediately sought a midwife and made an appointment. in the following weeks we already bought some baby things and a pram and maxi cosi and we received very nice baby things from friends and family! The first ultrasound was super exciting! I am a member of such a baby app / forum and you read so many scary stories. But went well, the second ultrasound too. There we heard the heart beat for the first time. So unreal! It was mentioned that my uterus is slightly tilted back, but that is not a problem, it would tilt back automatically. Meanwhile also had the term ultrasound and my uterus has now tilted back. In this ultrasound again heard the heart, to hear a super strong heartbeat and that everything was fine. What reassurance! My due date is also slightly earlier than expected.

 

Tell my family and announcement

When I was more than 5 weeks old, we told family. We have been so early because a family member in my family is seriously ill and unfortunately you cannot see into the future. Furthermore, we found, if things go wrong with the baby, we at least have enough support. Everyone reacted so nice and enthusiastic! My grandmother (91) was the best response. I will post it in my Instagram Story soon. Then many weeks of enjoying together and thinking about how we were going to tell the outside world. This became a Christmas card with a picture of us with a romper in our hands in front of the Christmas tree. Not yet seen? Then click here.

 

To move or not?

We wanted to move even before we were pregnant. Preferably emigrate, but first to Zeeland or Brabant is also fine. Looking for peace and nature. In recent weeks we have also looked at houses in that area, but because it can be quite stressful to move during pregnancy and I would not be able to help with everything, we decided to wait with moving until after the delivery. Plus the fact that my midwife AND the hospital are around the corner, and in the villages where we looked for houses, it was a bit further away. We have enough space in the house, that's not the problem. So my office moves upstairs to downstairs and we are now busy decorating and decorating the nursery. Piece by piece, little by little, because we're in no hurry. It will take a while before the little one arrives.

 

The next ultrasounds (control and 20 weeks ultrasound) are scheduled for the beginning of February. Hopefully we will know what the gender is afterwards and we can share that with you too! (We have such a cool idea for a Gender Reveal, even if I say so myself haha)

Are you pregnant with your first child too? How do you experience that? What did you do when you found out?

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.