• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Algemene Voorwaarden Fotografie

Algemene voorwaarden (Fotografie)

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Piece of Mies: Piece of Mies en / of Piece of Mies Photography als onderdeel van Piece of Mies, eigenaresse en fotograaf Michelle van der Noll - van den Berg, KvK-nummer 78278791, www.pieceofmies.nl
-Klant:  De persoon die een offerte aanvraagt en/of een fotoreportage boekt en/of producten koopt en/of de rechts- of natuurlijke persoon die anderzins als (zakelijke) relatie één of meer overeenkomsten aangaat met Piece of Mies
- Diensten en/of producten: Alle door Piece of Mies uitgevoerde fotoreportages en/of productverkoop voor welk doel dan ook, informatieverstrekking via de website, mail, whatsapp en social media en via offertes en facturen

 

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten zowel op de totstandkoming en uitvoering van diensten en alle andere mogelijke overeenkomsten van Piece of Mies.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage of productverkoop kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Piece of Mies worden aangepast, eventuele door klanten van Piece of Mies gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

 

Artikel 2. Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Piece of Mies is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een foto geselecteerd door de klant die word bewerkt en afgedrukt. Mocht de klant meer foto's willen ontvangen, geld een prijs van €2,- per onbewerkte foto. Wil de klant extra foto's bewerkt, dan is de prijs hiervan in overleg.

 

Artikel 3. Boekingen
1. Een fotoreportage boeken kan: via het formulier op de site, per Whatsapp of per e-mail.
2. Eventuele reiskosten van Piece of Mies  zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. Deze reiskosten worden bepaald door Piece of Mies en kunnen ten alle tijden veranderd worden alleen door Piece of Mies. Reiskosten worden vooraf aan de klant bekend gemaakt op de offerte.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Piece of Mies heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging / tevens factuur van de overeenkomst van Piece of Mies.
5. Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Piece of Mies niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.
6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Piece of Mies toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Piece of Mies heeft moeten maken.
7. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

Artikel 4. Betalingen en betalingstermijn
1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. 
3. De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen na fotoreportage, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan is Piece of Mies genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. De levertijd kan per product verschillen. De foto's en/of het product worden toegezonden na volledige betaling van de factuur. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen. De levertijden vermeld op de website en/of social media en/of pakketten en/of andere schiftelijke manier gaan na volledige betaling van de factuur in.
5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

Artikel 5. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

 

Artikel 6. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd  in het bezit van Piece of Mies. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met Piece of Mies op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Piece of Mies. U koopt een digitale foto, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Piece of Mies.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Piece of Mies (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Piece of Mies kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 
5. Op alle foto’s van Piece of Mies rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Piece of Mies. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6. Piece of Mies mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Piece of Mies is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Piece of Mies wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Piece of Mies. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Piece of Mies Photography” of “Foto: pieceofmies.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen.
10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van Piece of Mies.
11. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels.
12. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Piece of Mies nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Piece of Mies dan ook.
13. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Piece of Mies. Bij inbreuk komt Piece of Mies een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Piece of Mies gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.

  1. Indien de volledige factuur na een fotoreportage en na eerder genoemde termijn (Artikel 4) nog niet is voldaan, blijven de foto's in bezit van Piece of Mies en is Piece of Mies niet verplicht deze alsnog te verstrekken.

 

Artikel 7. Licenties
1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Piece of Mies is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door Piece of Mies toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.